Stg. MDCS / De Wissel verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stg. MDCS / De Wissel.

Stg. MDCS / De Wissel streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een stichting als Stg. MDCS / De Wissel. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geven wij aan hoe Stg. MDCS / De Wissel voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt Stg. MDCS / De Wissel persoonsgegevens?

Stg. MDCS / De Wissel verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  •   Bestuursleden en andere vrijwilligers van bij Stg. MDCS / De Wissel aangesloten verenigingen;
  •   Mensen die in de afgelopen jaren interesse toonden in de activiteiten van het inloophuis De Wissel;
  •   Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? Leden van het dagelijks bestuur en de coördinatoren vrijwilligers van Stg. MDCS / De Wissel verwerken persoonsgegevens in hun computerbestanden. Waarvoor verwerkt Stg. MDCS / De Wissel persoonsgegevens? Om vrijwilligers van Stg. MDCS / De Wissel in te roosteren als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie. Vrijwilligers en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over hun rooster en om hen op de hoogte te houden van ons werk. Ook voor de P.R. van onze activiteiten gebruiken wij een adressenbestand. Soms maken we foto’s van activiteiten in het inloophuis t.b.v. P.R.- instrumenten en/of voor het jaarverslag. Privacystatement STG. MDCS / DE WISSEL mei 2018 1

Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie zoals roosters, de ‘Wisselaar’, jaarverslagen en persberichten. Voor dit soort mailingen kan iemand zich eenvoudig uitschrijven door dit aan ons te verzoeken.

Verwerkt Stg. MDCS / De Wissel bijzondere persoonsgegevens?

Nee, Stg. MDCS / De Wissel verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. Stg. MDCS / De Wissel draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat Stg. MDCS / De Wissel met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Dit zijn m.n. bestuursleden en de coördinatoren vrijwilligers.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

Stg. MDCS / De Wissel wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt . Denk hierbij aan het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam t.b.v. de jaarlijkse vrijwilligerspas.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het vrijwilligerswerk worden als regel na beëindiging van het vrijwilligerswerk verwijderd. Uitzondering betreft relaties die zelf hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven het werk in De Wissel.

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming – wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stg. MDCS / De Wissel gebruikt geen cookies.

Stg. MDCS / De Wissel kan niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzamelen en bewaren, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie.

Stg. MDCS / De Wissel verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens.

Kan ik zien welke gegevens Stg. MDCS / De Wissel van mij verwerkt?

Elke vrijwilliger of relatie heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Stg. MDCS / De Wissel verwerkt. Neem daarvoor contact op met de coördinator vrijwilligers van De Wissel of een lid van het Dagelijks Bestuur.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stg. MDCS / De Wissel bij het bestuur van Stichting Missionair Diaconaal centrum Schiedam.

Wijzigingen privacybeleid

Stg. MDCS / De Wissel streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website van Stg. MDCS / De Wissel is altijd het meest recente statement beschikbaar.

Privacystatement STG. MDCS / DE WISSEL mei 2018 2